preloader

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 ( dalej: RODO) informujemy

o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach zgodnych z RODO.


Administratorem danych jest firma Zakład Usług Leśnych ZULAS inż. Tomasz Karataj

z siedzibą: Niedźwiedź 7, 66-220 Łagów, NIP 9271717186.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. zawarcie i wykonanie umowy w zakresie kupna-sprzedaży towarów i usług – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

- wystawienia faktur i/lub innych dokumentów księgowych, dokumentujących zawarte między nami transakcje, m.in. wpłaty zaliczki, dopłaty do zamówienia, wydania towaru – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c  RODO;

- udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. c  RODO;

- finansowo – księgowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art. 74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

 

W związku z celami, o których mowa powyżej, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez Administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, dostawcy usług doradczych, księgowych, kancelarii prawnych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania usługi,

chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

 W powyższej sprawie prosimy o kontakt z biurem Zakład Usług Leśnych ZULAS:

- telefon: 683411458

- e-mail: biuro@zulas.pl

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.